تکنولوژی CAE عبارت است از آنالیز مهندسی قطعه طراحی شده قبل از اینکه به مرحله ساخت برسد و یادر حالت خاص تحلیل به کمک رایانه .

تکنولوژی CAE توسط سیستم‌های رایانه‌ای به بررسی توابعی که در سیستم CAD به وجود آمده‌اند می‌پردازد و به طراح این اجازه را می‌دهد که مدل را به لحاظ رفتاری در شرایط کاری واقعی، شبیه‌سازی کند و در صورت لزوم طرح را بهینه کند .

یکی از مطرح ترین تحلیل‌ها FEA یا تحلیل اجزای محدود می‌باشد که از این روش می‌توان برای محاسبه تنش، تغییر شکل، انتقال حرارت، جریان سیال و... استفاده نمود .

در گروه صنعتی Die Hard ، با بهره گیری از این تکنیک جهت حداکثر نمودن کیفیت قالب های تولیدی ، تحلیل‌های استاتیکی، دینامیکی و حرارتی روی قطعات شبیه‌سازی شده در رایانه انجام می‌گیرد. در این مرحله توزیع تنش، تغییر مکان و در مواردی دما در حین عملکرد قطعه و مجموعه بدست می‌آید .